ПРОЕКТ BG16RFOP002-2001-1332-C01 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-1332-C01, Иновации и конкурентоспособност, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ / ПМС 160 от 2016г. на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1332-C01, "Тракия кабел" ООД с предмет:

 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за мултиекранно транскоодиране на телевизионните канали

Срок за подаване на оферти /седемдневен/: до 14.07.2017 г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 

 

плащане с ePay


НОВИНИ